Tag: Powtórki wideo

Przełom w Europie – pierwszy rzut karny anulowany po analizie wideo
Artykuły Inne Polecany ZZP

Przełom w Europie – pierwszy rzut karny anulowany po analizie wideo

Błędy arbitrów wypaczające wyniki meczów to problem, z którym świat piłki zmaga się od dawna. Wraz z objęciem przewodnictwa w FIFA przez Gianniego Infantino coraz bardziej prawdopodobna stała się możliwość wprowadzenia powtórek wideo. System był i jest obecnie testowany w wielu miejscach na świecie (m.in. podczas klubowych mistrzostw świata), a […]

Pow­tór­kowy beton zaczyna mocno kru­szeć. 01.09. prze­ło­mowy mecz?
Artykuły ZZP

Pow­tór­kowy beton zaczyna mocno kru­szeć. 01.09. prze­ło­mowy mecz?

Od momentu prze­ję­cia ste­rów w świa­to­wym fut­bolu przez Gia­nniego Infan­tino, coraz gło­śniej mówiło się o chęci wpro­wa­dze­nia powtó­rek wideo pod­czas pił­kar­skich spo­tkań. W czwar­tek, pod­czas towa­rzy­skiego star­cia Wło­chów z Fran­cu­zami, będziemy świad­kami pierw­szego na szcze­blu mię­dzy­na­ro­do­wym meczu, w któ­rym arbi­ter dosta­nie dodat­kowe narzę­dzia słu­żące do roz­strzy­ga­nia kwe­stii spor­nych. Jak to ma wyglą­dać w prak­tyce i kiedy moż­li­wość […]