8 naj­lep­szych zmien­ni­ków na EURO 2016

Pokaż mi jaką masz ławkę rezer­wowych, a powiem Ci jak silny jest Twój skład – to zda­nie jest w 100% praw­dziwe, a kil­ku­krot­nie pod­czas tego­rocz­nego EURO mogli­śmy się o tym prze­ko­nać. Przed Wami zesta­wie­nie naj­lep­szych rezer­wowych, któ­rzy swoją grą odmie­niali losy spo­tkań, bądź byli tego bardzo bliscy.

8. Ondrej Duda, 11.06., mecz Walia – Sło­wa­cja

Ten dobrze znany piłkarz, zwłaszcza z wystę­pów w Legii War­szawa, wbiegł na murawę w 60. minucie w swoim pierw­szym meczu gru­po­wym, by zale­d­wie kil­ka­dzie­siąt sekund póź­niej wpa­ko­wać piłkę do siatki. Tym tra­fie­niem 21-letni pomoc­nik wlał w serca Sło­wac­kich kibi­ców nadzieję na korzystny rezul­tat (był to gol na 1:1), jed­nak te plany pokrzy­żo­wał inny rezer­wowy, tym razem z dru­żyny prze­ciw­nej.

7. Hal Rob­son – Kanu, 11.06., mecz Walia – Sło­wa­cja

Gdy wszy­scy w Pol­sce zachwy­cali się zna­ko­mi­tym wej­ściem Dudy, całą zabawę posta­no­wił jesz­cze bar­dziej roz­krę­cić repre­zen­ta­cyjny kolega Gare­tha Bale’a. Na mura­wie poja­wił się w 71. minu­cie, a około 81. zapew­nił Walij­czy­kom 3 punkty, które przy­czy­niły się do wygra­nia grupy B przez repre­zen­tan­tów kraju ze sto­licą w Car­diff.

Wales' Hal Robson-Kanu celebrates scoring his side's second goal of the game during the UEFA Euro 2016, Group B match at the Stade de Bordeaux, Bordeaux. PRESS ASSOCIATION Photo. Picture date: Saturday June 11, 2016. See PA story SOCCER Wales. Photo credit should read: Mike Egerton/PA Wire. RESTRICTIONS: Use subject to restrictions. Editorial use only. Book and magazine sales permitted providing not solely devoted to any one team/player/match. No commercial use. Call +44 (0)1158 447447 for further information.

6. Antoine Griezmann, 15.06., mecz Francja – Albania

Do 90. minuty w tym spo­tka­niu to Fran­cuzi walili głową w mur, prak­tycz­nie bez prze­rwy ata­ku­jąc bramkę debiu­tu­ją­cych na mistrzo­stwach Albań­czy­ków. Na całe szczę­ście dla gospo­da­rzy w 68. minu­cie na boisku zamel­do­wał się Anto­ine Grie­zmann, który pre­cy­zyj­nym strza­łem głową prze­ła­mał strze­lecką nie­moc swo­ich kole­gów. Kilka chwil póź­niej dzieła dokoń­czył Payet i było po her­ba­cie.

5,4. Jamie Vardy, Daniel Stur­ridge, 16.06., mecz Anglia – Walia

Pierw­szy z duetów, jaki należy zapre­zen­to­wać w tym ran­kingu. Po mier­nej pierw­szej poło­wie Angli­ków w star­ciu z Walij­czy­kami, Roy Hodg­son posta­wił wszystko na jedną kartę, wpro­wa­dza­jąc dwóch ofen­syw­nych gra­czy. I to się jak naj­bar­dziej opła­ciło. W 56. minu­cie Vardy umie­jęt­nie zna­lazł się polu kar­nym rywali i dopro­wa­dził do wyrów­na­nia, a w doli­czo­nym cza­sie gry to skrzy­dłowy Liver­po­olu dał zwy­cię­stwo Synom Albionu.

 vardy_sturridge-large_trans++qVzuuqpFlyLIwiB6NTmJwfSVWeZ_vEN7c6bHu2jJnT8

3,2. Milan Skoda, Tomas Necid, 17.06., mecz Cze­chy – Chor­wa­cja

Sytu­acja Cze­chów w star­ciu z Chor­wa­tami była jesz­cze gor­sza od tej, w jakiej zna­leźli się wcze­śniej wspo­mi­nani Anglicy. Po bram­kach Peri­sica oraz Raki­tica, nasi połu­dniowi sąsie­dzi mieli około pół godziny na odro­bie­nie strat. Ku zasko­cze­niu wszyst­kich oglą­da­ją­cych ten mecz, ta sztuka się im udała. Na kwa­drans przed koń­cem kon­tak­to­wego gola zdo­był wpro­wa­dzony w 67. minu­cie Milan Skoda (fan­ta­styczna asy­sta Rosic­kiego), a tra­fie­nie na wagę remisu, jak to czę­sto bywa na tym tur­nieju, w doli­czo­nym cza­sie gry zano­to­wał wpro­wa­dzony kilka minut wcze­śniej Tomas Necid, który wyko­nał rzut karny nieco lepiej od gwiazd Realu Madryt – Cri­stiano Ronaldo i Ser­gio Ramosa. Nie­stety, w koń­co­wym roz­ra­chunku, ten jeden punkt nie dał prze­pustki Cze­chom do 1/8 finału EURO 2016.

czech-republic-tomas-necid-goal-celeb-milan-skoda-ladislav-krejci-croatia-euro_3485952

1. Jakub Błasz­czy­kow­ski, 21.06., mecz Ukra­ina – Pol­ska

Jak do tej pory jedyny pol­ski akcent, jeżeli cho­dzi o super zmien­ni­ków w kadrze Adama Nawałki. Selek­cjo­ner posta­no­wił na drugą połowę wpu­ścić na boisko naszego naj­lep­szego skrzy­dło­wego ostat­nich kilku lat. Po krót­kim roze­gra­niu rzutu roż­nego, Arka­diusz Milik ide­al­nie obsłu­żył Błasz­czy­kow­skiego, który lewą nogą umie­ścił fut­bo­lówkę w siatce. Tym samym, wraz z napast­ni­kiem Ajaxu, na EURO 2016 ma jed­nego gola oraz tyle samo asyst. Prze­żyjmy to jesz­cze raz.

Komentarze

komentarzy