Hazar­dów dwóch. Bra­cia zagrają razem na Stam­ford Bridge?

ffff

Eden, Eden, Eden. Wszy­scy setki razy sły­szeli już o bel­gij­skim skrzy­dło­wym, który szuka formy z takim skut­kiem, jak śmiał­ko­wie prze­cze­su­jący teren w celu odna­le­zie­nia zło­tego pociągu. Na szczę­ście w rodzin­nym domu pań­stwa Hazar­dów, zamiast oglą­dać występy The Blues, zmie­niają kanał, by napa­wać się grą młod­szego syna – Thor­gana, który już nie­długo może powrócić do Chel­sea. Ale jak to? Powrócić? 

Nie cho­dzi tutaj o zwy­kły trans­fer na linii Moen­chen­glad­bach – Lon­dyn – taka sprawa nie byłaby pod­stawą do napi­sa­nia arty­kułu. Należy się prze­nieść o kilka lat wstecz, kiedy to latem 2012 roku z fran­cu­skiego Lens za 500 tyś. euro Thor­gan Hazard został pił­ka­rzem Chel­sea. W nie­bie­skiej koszulce zagrał on zale­d­wie 25. minut w spo­tka­niu dru­żyn do lat 21 z Man­che­ste­rem City. Wła­dze lon­dyń­skiego klubu zde­cy­do­wały, że należy 19-let­niego wów­czas chło­paka wypo­ży­czyć. Padło na bel­gij­skie Zulte Ware­gem, w któ­rym Thor­gan spę­dził 2 lata. Młod­szy brat Edena czasu nie mar­no­wał – 90 meczów, 21 bra­mek i 30 asyst to doro­bek dający do myśle­nia klu­bowi z nie­bie­skiej czę­ści Lon­dynu.

574051547_b971448793z-1_20131120193024_000_g391hp8ob-1-0

W 2014 roku, po zakoń­cze­niu świet­nego sezonu w Bel­gii, Thor­gan nie został włą­czony do zespołu Chel­sea. Klub po raz drugi posta­no­wił wypo­ży­czyć zawod­nika, tym razem do Nie­miec, a kon­kret­niej do Borus­sii Moenchengladbach. Sta­tystki ofen­syw­nego pomoc­nika, mogą­cego grać także na skrzy­dle, może nie powa­lają na kolana, jed­nak w ostat­nim cza­sie forma młod­szego z braci poszła znacz­nie w górę. W obec­nym sezo­nie Thor­gan w 7 spo­tka­niach strze­lił 6 bra­mek i zano­to­wał 3 asysty. Na grę tego pił­ka­rza, podob­nie jak na całą dru­żynę Borus­sii, patrzy się z przy­jem­no­ścią, a współ­praca for­ma­cji ofen­syw­nej wygląda tak, że ręce same skła­dają się do okla­sków. I tu należy dojść do sedna sprawy, bowiem w lipcu 2015 Hazard ofi­cjal­nie został pił­ka­rzem BMG, kupio­nym z Chel­sea za 8 milio­nów euro, jed­nak klub z Lon­dynu pozo­sta­wił sobie furtkę do tego, aby odzyskać zawodnika, tyle że za 7 milio­nów wię­cej niż odstępne, za jakie prze­szedł do Moen­chen­glad­bach. Sęk w tym, że The Blues nie mogą się długo zasta­na­wiać nad wykupem Thor­gana, ponie­waż mają czas tylko do końca roku na sko­rzysta­nie z klau­zuli. Jeśli cała machina poszłaby w ruch, latem 2017 obaj bra­cia spo­tka­liby się w jed­nej szatni na Stam­ford Bridge.

Dla Chel­sea 15 milio­nów nie jest kwotą zapo­rową, można się zatem spo­dzie­wać, że klau­zula zosta­nie akty­wo­wana. Pyta­niem pozo­staje, czy młod­szy z Hazar­dów zosta­nie w klu­bie, czy po raz kolejny nie będzie mu dane grać dla pierw­szego zespołu Chel­sea. Jeżeli w tym sezo­nie Thor­gan pod­trzyma formę z początku roz­ry­wek, jego war­tość pod­sko­czy, a klub Romana Abro­mo­wi­cza będzie w sta­nie sprze­dać pił­ka­rza za spore pie­nią­dze, zysku­jąc na tym ruchu wiele milio­nów euro. Cała sytu­acja zwią­zana z Thor­ganem roz­wiąże się za kilka mie­sięcy, nato­miast w Moen­chen­glad­bach znaj­duje się jesz­cze jeden zawod­nik zwią­zany z Chel­sea. Cho­dzi mia­no­wi­cie o Andre­asa Chri­sten­sena, 20-let­niego środ­ko­wego obrońcę, który jest wypo­ży­czony do Borus­sii do końca tego sezonu. Kto wie, być może latem przy­szłego roku w eki­pie Anto­nio Conte pojawi się dwóch zawod­ni­ków z bun­de­sli­gową prze­szło­ścią.

forbet728x90

Odbierz darmowe 20 zł w nowym polskim bukmacherze forBET. Graj za darmo!

Takie promocje dla Polaków nie zdarzają się często. Żeby odebrać bonus wystarczy założyć konto >>> Z TEGO LINKU <<<, uzupełnić wszystkie potrzebne dane, a bonus zostanie automatycznie dodany do konta.

Więcej informacji na temat nowego bukmachera. 

Komentarze

komentarzy