Sza­lone 12 mie­sięcy Joshuy Kim­mi­cha

bbbbbbb

Nieco ponad rok temu zali­czył debiut w Bun­de­sli­dze jako kompletnie anonimowy 20-latek. Póź­niej przy­szedł czas na pierw­sze występy w Cham­pions League, pre­mie­rowy występ w doro­słej repre­zen­ta­cji, klu­bowy dublet, udział w mistrzo­stwach Europy. Jak wyglą­dały ostat­nie mie­siące Joshuy Kim­mi­cha? 

12.09.2015. Debiut w Bun­de­sli­dze

Nie był to może spek­ta­ku­larny występ, bowiem Kim­mich zali­czył led­wie minutę, jed­nak sam fakt należy odno­to­wać. Nie­miec już wcze­śniej miał oka­zję zapre­zen­to­wać swoje umie­jęt­no­ści w 1. run­dzie DFB Pokal – 09.08.2015.

16.09.2015. Debiut w Lidze Mistrzów

Kolejny krok w karie­rze. Tym razem nie­cały kwa­drans spę­dzony na mura­wie w spo­tka­niu prze­ciwko Olym­pia­ko­sowi Pireus. Scho­dzą­cym z boiska Xabi Alonso, który nie dokoń­czył meczu z powodu urazu. Na szczę­ście Bay­ern zwy­cię­żył, a ostat­nie dwa gole padły po wej­ściu Joshuy na plac gry.

23.02.2016. 1/8 finału Ligi Mistrzów i gra na środku obrony

Praw­dziwy test dla 21-latka. Kim­mich wraz z Davi­dem Alabą miał za zadanie zatrzy­my­wać ataki Juven­tusu. Sztuka ta udawała im się przez pierw­szą godzinę gry, jed­nak potem wło­ska dru­żyna zadała dwa ciosy, dzięki czemu dopro­wa­dziła do remisu w tym spo­tka­niu.

05.03.2016. Bura od Guar­dioli po meczu z Borus­sią Dort­mund

Ligowe star­cie Bay­ernu z BVB zakoń­czyło się bez­bram­ko­wym remi­sem, jed­nak po spo­tka­niu Pep Guar­diola miał pre­ten­sje m.in. do Kim­mi­cha, któ­rego jesz­cze na mura­wie, mówiąc kolo­kwial­nie, opie­przył. Zapewne nie była to nie­składna papla­nina, wypo­wie­dziana dla zasady, a świetna lek­cja fut­bolu dla mło­dego Niemca. Obecny tre­ner Man­che­steru City w samych super­la­ty­wach wypo­wia­dał się o byłym gra­czu RB Lipsk, dla któ­rego był praw­dzi­wym nauczy­cie­lem, wpro­wa­dza­ją­cym go do wiel­kiego pił­kar­skiego świata.

16.03.2016. Rewanż z Juven­tu­sem. Znowu na stoperze i awans po dogrywce

Praw­dziwy spek­takl na miarę Cham­pions League. Goście z Turynu pro­wa­dzili już dwoma bram­kami i dopiero zryw w ostat­nim kwa­dransie dał Bawar­czy­kom dogrywkę, w któ­rej dobili rywala, tym samym pie­czę­tu­jąc awans do ćwierć­fi­nału tych pre­sti­żo­wych roz­gry­wek. Kolejna ważna data w karie­rze Niemca.

05.04.2016. oraz 13.04.2016. Ćwierć­fi­nały z Ben­fiką

W ¼ finału Bay­ern mie­rzył się z Ben­fiką – oba mecze Kim­mich rów­nież roz­gry­wał na środku obrony (w pierw­szym spo­tka­niu w 60. minu­cie zmie­nił go Javi Mar­ti­nez). To wła­śnie pod­czas starć z por­tu­gal­skim zespo­łem, Joshua miał moż­li­wość gry prze­ciwko swo­jemu obec­nemu kon­ku­ren­towi w walce o pierw­szy skład – Renato San­che­sowi.

14.05.2016. Zdo­by­cie tytułu mistrza Nie­miec

Pierw­szy suk­ces Kim­mi­cha w senior­skiej piłce. Gracz Bay­ernu wystą­pił w ubie­głym sezo­nie w 23 spo­tka­niach ligo­wych, zali­cza­jąc dwie asy­sty.

21.05.2016. Zdo­by­cie Pucharu Nie­miec

Kolejne star­cie z Borus­sią Dort­mund, a tym samym ostatni mecz Pepa Guar­dioli w roli szko­le­niowca Bay­ernu. Kim­mich roze­grał całe 120. minut na środku obrony, jed­nak tym razem jego part­ne­rem na pozy­cji sto­pera był Jerome Boateng, któ­rego to Joshua przez więk­szość rundy wio­sen­nej musiał zastę­po­wać w tej stre­fie. Mona­chij­czycy wygrali po kon­kur­sie rzu­tów kar­nych. Drugi puchar w prze­ciągu tygo­dnia zdo­byty.

29.05.2016. Debiut w doro­słej repre­zen­ta­cji Nie­miec

Nie był to udany począ­tek przy­gody z dru­żyną Joachima Loewa w przy­padku gra­cza Bay­ernu. Porażka 1:3 ze Sło­wa­cją, jed­nak słaby wynik można nieco usprawiedliwić eks­pe­ry­men­talnym usta­wie­niem zespołu naszych zachod­nich sąsia­dów – 5 obroń­ców, gdzie Kim­mich miał speł­niać rolę jed­nego z trzech środ­ko­wych defen­so­rów. Taki wariant był ćwi­czony m.in. ze względu na kon­tu­zję Matsa Hum­melsa, który do gry wró­cił dopiero w trak­cie EURO 2016.

21.06.2016. oraz 26.06.2016. Mecze na EURO prze­ciwko Irlan­dii Pół­noc­nej i Sło­wa­cji. Pozy­cja – prawa obrona

Dwa mecze Kim­mi­cha na ziemi fran­cu­skiej poka­zały, że ten chło­pak naprawdę jest w sta­nie grać prak­tycz­nie z mar­szu na wyso­kim pozio­mie reprezentacyjnym, nie odsta­jąc pozio­mem umie­jęt­no­ści. Niemcy oba mecze wygrali nie tra­cąc żad­nej bramki.

cmwzw2qxgaab05d-jpg-large

02.07.2016. Ćwierć­fi­nał EURO z Wło­chami

Kolejny arcy­trudne spo­tka­nie. Tym razem pozy­cja waha­dło­wego (usta­wie­nie z trzema środ­ko­wymi obroń­cami). Taki wariant miał zneu­tra­li­zo­wać ataki wło­skiej ekipy i to się udało. Nie­sa­mo­wi­cie emo­cjo­nu­jący mecz, sto­jący na bar­dzo wyso­kim pozio­mie, roz­strzy­gnął się, a jakże, po rzu­tach kar­nych. Pre­sji nie wytrzy­my­wali tacy pił­ka­rze jak Muel­ler, Oezil czy Schwe­in­ste­iger. Wresz­cie do piłki pod­szedł Kim­mich, sta­nął oko w oko z Buf­fo­nem, wziął roz­bieg i… poko­nał wło­ską legendę. Osta­tecz­nie Niemcy awan­so­wali do pół­fi­nału, a Joshua stał się jed­nym z boha­te­rów tego wido­wi­ska.

07.07.2016. Pół­fi­nał EURO z Fran­cją

Mecz, który Kim­mich zapewne chciałby wyma­zać z pamięci. Bole­sna porażka z gospo­da­rzami tur­nieju, któ­rzy wyko­rzy­stali wyklu­cze­nia Niem­ców z racji kon­tu­zji oraz pauzy spo­wo­do­wa­nej nadmia­rem żół­tych kar­tek. Nie­do­syt. Następne tro­feum było dla Kim­mi­cha o krok. Jesz­cze nie tym razem.

14.08.2016. Trzeci puchar do kolek­cji – Super­pu­char Nie­miec

19. minut w star­ciu, a jakże, z BVB, już pod wodzą nowego szko­le­niowca, Carlo Ance­lot­tiego, może nie przy­czy­niły się zanadto w odnie­sie­niu zwy­cię­stwa przez Bay­ern, jed­nak sam fakt należy odno­to­wać.

04.09.2016. Pre­mie­rowy gol w repre­zen­ta­cji

Począ­tek zna­ko­mi­tej passy strze­lec­kiej Joshuy miał miej­sce na pół­nocy Europy. Niemcy poko­nali Nor­we­gów 0:3, a Kim­mich zdo­był drugą bramkę. Pozy­cja na któ­rej grał nie była zasko­cze­niem – prawa obrona, czyli pod­trzy­ma­nie sta­tusu z mistrzostw Europy.

09.09.2016. Debiu­tanc­kie tra­fie­nie w Bun­de­sli­dze

Bay­ernowi w tym meczu z Schalke szło mar­nie. Strze­lecką nie­moc mistrzów Nie­miec prze­ła­mał Robert Lewan­dow­ski, który asy­sto­wał przy dru­giej bramce wpro­wa­dzo­nemu na ostat­nie dwa­dzie­ścia minut Kim­michowi. Przy bły­ska­wicz­nej kontrze zespołu pro­wa­dzo­nego przez Ance­lot­tiego, Joshua zacho­wał się jak rasowy napast­nik. Idealnie grę w ostatnich miesiącach młodego Niemca podsumował Leszek Orłowski, komentator nc+.

13.09.2016. Pierw­sze bramki w Lidze Mistrzów

Po uda­nej koń­cówce spo­tka­nia z Schalke, Kim­mich otrzy­mał szansę gry od pierw­szych minut w spo­tka­niu z FK Rostov. 21-latek takiej oka­zji nie zmar­no­wał, a przy tym popi­sał się dwoma golami. Występ reprezentacyjnego prawego obrońcy przy­ćmił takie gwiazdy jak Lewan­dow­ski, Muel­ler czy Ribery.

W ostat­nim cza­sie na boha­tera tego tek­stu spadł grad pochwał. Przez ostat­nie 12 mie­sięcy prze­szedł on praw­dziwą szkołę piłki noż­nej. Jego „wykła­dow­cami” byli i są naj­wy­bit­niejsi fachowcy (Loew, Guar­diola, Ance­lotti), a kole­gami z „klasy” genialni pił­ka­rze, od któ­rych każ­dego dnia może się uczyć. Po przy­by­ciu do Mona­chium Renato San­chesa zasta­na­wiano się, jaka będzie pozy­cja Kim­mi­cha w zespole, czy pora­dzi on sobie z kon­ku­ren­cją. Na początku sezonu może nie gra wszyst­kich spo­tkań od początku, jed­nak kiedy już prze­bywa na mura­wie, poka­zuje wachlarz nie­prze­cięt­nych umie­jęt­no­ści. Doświad­cze­nie, jakie w tak mło­dym wieku udało mu się zdo­być, z pew­no­ścią zapro­cen­tuje w przy­szło­ści, i miejmy nadzieję, że jesz­cze przez wiele lat będziemy mogli się cie­szyć jego grą.

forbet728x90

Odbierz darmowe 20 zł w nowym polskim bukmacherze forBET. Graj za darmo!

Takie promocje dla Polaków nie zdarzają się często. Żeby odebrać bonus wystarczy założyć konto >>> Z TEGO LINKU <<<, uzupełnić wszystkie potrzebne dane, a bonus zostanie automatycznie dodany do konta.

Więcej informacji na temat nowego bukmachera. 

Komentarze

komentarzy