Marna ofen­sywa, powrót Gün­do­gana, młode wilki i Rudy, czyli co sły­chać u Niem­ców

ttttt

Już jutro Niemcy zagrają z Cze­chami, a we wto­rek zmie­rzą się z Irlan­dią Pół­nocną w ramach eli­mi­na­cji do mistrzostw świata roz­gry­wa­nych w 2018 roku na ziemi rosyj­skiej. Ekipa Joachima Loewa wydaje się muro­wa­nym fawo­ry­tem w przy­padku obu spo­tkań, jed­nak jest kilka niu­an­sów, które nie­po­koją selek­cjo­nera mistrzów świata.

Kon­tu­zje

Wyklu­czeni z paździer­ni­ko­wego zgru­po­wa­nia przez urazy zostali Andre Schür­rle, Karim Bel­la­rabi czy Marco Reus. Wydaje się, że przy­naj­mniej jeden z nich zna­lazłby się w kadrze na oba spo­tka­nia, jed­nak w tym wypadku powo­ła­nie otrzy­mał Julian Brandt. Dla mło­dego pił­ka­rza Bay­eru Lever­ku­sen lep­szej sytu­acji do poka­za­nia swo­ich umie­jęt­no­ści nie będzie, bowiem naj­groź­niejsi rywale na pozy­cji lewo­skrzy­dło­wego zostali w domu. Pyta­niem pozo­staje czy selek­cjo­ner naszych zachod­nich sąsia­dów pozwoli srebr­nemu meda­li­ście z Rio na kolejne minuty w naro­do­wych bar­wach. W odwrot­nej sytu­acji do Andre, Karima i Marco jest nato­miast Ilkay Gün­do­gan powra­ca­jący do kadry po pra­wie roku prze­rwy.

Słaba forma

O tako­wej można powie­dzieć szcze­gól­nie przy oka­zji gra­czy ofen­syw­nych, któ­rzy w tym sezo­nie ofen­sywni są tylko z nazwy. Mario Gomez, Kevin Vol­land i Tho­mas Mul­ler, czyli poten­cjalni kile­rzy w obec­nej repre­zen­ta­cji, w tym sezo­nie klu­bo­wym łącz­nie zdo­byli DWA gole (oba autor­stwa gra­cza Bay­ernu). Dla porów­na­nia Kamil Glik w bar­wach Monaco zano­to­wał już trzy tra­fie­nia. W pełni najlep­szej dyspozy­cji nie są także dwaj pod­sta­wowi środ­kowi obrońcy. Mats Hum­mels i Jerome Boateng wra­cają gry po ura­zach, jed­nak na początku roz­gry­wek naj­le­piej na pozy­cji sto­pera w Bay­er­nie Mona­chium spi­sy­wał się Javi Mar­ti­nez. Na kolana nie powa­lają także Mario Goetze oraz Julian Dra­xler. Ten pierw­szy zano­to­wał jed­nego gola (w meczu z Legią), nato­miast gracz Wol­fs­burga w sied­miu spo­tka­niach nie zapi­sał się w meczo­wym pro­to­kole, jeżeli cho­dzi o bramki i asy­sty.

Młode wilki

Poza wspo­mi­na­nym Brand­tem, na spo­tka­nia z Cze­chami i Irlan­dią Pół­nocną w kadrze zna­lazł się rów­nież Julian Weigl, Max Meyer oraz będący w wybor­nej for­mie Joshua Kim­mich. Ten ostatni w dzie­wię­ciu meczach tego sezonu zdo­był dla mistrzów Nie­miec pięć goli, co czyni go naj­sku­tecz­niej­szym zawod­ni­kiem w obec­nym zespole Joachima Loewa (bio­rąc po uwagę ten sezon). Kilka słów należy poświę­cić Weiglowi, który w tym sezo­nie poka­zuje, że jest już mocno ukształ­to­wa­nym pił­ka­rzem, mają­cym naprawdę ogromne umie­jęt­no­ści. Na jego grę patrzy się z przy­jem­no­ścią, a spo­glą­da­jąc na cel­ność podań pomoc­nika BVB, można zauwa­żyć, że ten zawod­nik w tym ele­men­cie gry wzo­ruje się na Tonim Kro­osie.

Jest jesz­cze jeden wątek, który należy przed­sta­wić. Wśród wybrań­ców selek­cjo­nera zna­lazł się Seba­stian Rudy. Pyta­nie – po co? Nomi­nal­nie jest to pomoc­nik, mogący grać na pra­wej obro­nie, ale tam grać może prze­cież Kim­mich oraz Hoewe­des. Czy w zamian za zawod­nika Hof­fen­heim nie można było powo­łać cho­ciażby Mar­cela Schmel­zera? Doświad­czony nie­miecki lewy obrońca w razie kon­tu­zji god­nie zastę­po­wałby Jonasa Hec­tora, a Loew nie musiałby gim­na­sty­ko­wać się z usta­wie­niem w przy­padku wypad­nię­cia ze składu defen­sora FC Koeln.

Bio­rąc pod uwagę wszyst­kie skła­dowe, Niemcy nie są w naj­wyż­szej dyspozy­cji, jed­nak w dwóch naj­bliż­szych spo­tka­niach roz­gry­wa­nych u sie­bie mają obo­wią­zek zgar­nię­cia kom­pletu punk­tów. Być może wcale nie naj­bar­dziej doświad­czeni gra­cze, tacy jak Khe­dira czy Gomez będą grali pierw­sze skrzypce, a mło­dzież pozwoli Niem­com na zdo­by­cie sze­ściu oczek. W obwo­dzie jest prze­cież Kim­mich, Weigl czy Brandt, ale jakich wybo­rów per­so­nal­nych dokona Loew, wie tylko on sam.

forbet728x90

Odbierz darmowe 20 zł w nowym polskim bukmacherze forBET. Graj za darmo!

Takie promocje dla Polaków nie zdarzają się często. Żeby odebrać bonus wystarczy założyć konto >>> Z TEGO LINKU <<<, uzupełnić wszystkie potrzebne dane, a bonus zostanie automatycznie dodany do konta.

Więcej informacji na temat nowego bukmachera. 

Komentarze

komentarzy