Strony: 1 2

Poznaj­cie naj­groź­niej­szych zmien­ników repre­zen­ta­cji Por­tu­ga­lii

Nie­dawno przed­sta­wia­li­śmy Wam naj­lep­szych zmien­ników fazy gru­po­wej EURO 2016. Teraz posta­no­wi­li­śmy sku­pić się na rezer­wo­wych z dru­żyny, z którą Polacy powal­czą o pół­fi­nał. Czy ta dwójka pozwoli pod­opiecz­nym Fer­nando San­tosa wygrać z repre­zen­ta­cją biało-czer­wo­nych? Na koniec zaba­wi­li­śmy się w Romana Koł­to­nia, pre­zen­tu­jąc praw­do­po­dobny skład na mecz ¼ mistrzostw Europy.

Renato San­ches

Kupiony do Bay­ernu za grube miliony zawod­nik, do tej pory na tur­nieju poja­wiał się 3-krot­nie z ławki, z czego dwa razy zmie­niał Joao Moutinho, który z formą na mistrzo­stwa kom­plet­nie nie tra­fił. Przy­szły klu­bowy kolega Roberta Lewan­dow­skiego na mura­wie nie zamel­do­wał się jedy­nie w spo­tka­niu z Austrią. Poza tym grał z Islan­dią (od 71. minuty), Węgrami (od 46. minuty) oraz z Chor­wa­cją (od 50. minuty). To wła­śnie w tym ostat­nim star­ciu od niego roz­po­czął się decy­du­jący atak, dający Por­tu­gal­czy­kom gola na wagę awansu do kolej­nej rundy.

18-latek, mimo mło­dego wieku, potrafi już bar­dzo wiele. Przede wszyst­kim jest silny fizycz­nie, a i szyb­ko­ściowo nie odstaje od euro­pej­skiej czo­łówki. Z pew­no­ścią z podmę­czo­nym Kry­cho­wia­kiem i Mączyń­skim w środku pola może spra­wić wiele kło­po­tów przy­spie­sza­jąc akcję jed­nym poda­niem, bądź decydując się na indywidualny atak.

543021340.0

Ricardo Quare­sma

Drugi eta­towy zmien­nik w eki­pie Fer­nando San­tosa. Na mura­wie poja­wiał się w każ­dym meczu EURO – z Islan­dią (od 76. minuty), Węgrami (od 61. minuty) oraz Chor­wa­cją (od 87. minuty), nato­miast z Austrią zagrał od początku (został zmie­niony w 71. minu­cie). Skrzy­dłowy Beski­tasu pod­czas tur­nieju we Fran­cji popi­sał się już asy­stą w spo­tka­niu z Madzia­rami, po któ­rej Cri­stiano Ronaldo zdo­był gola na 3:3, a także, a może i przede wszyst­kim, dobił główką fut­bo­lówkę do siatki Chor­wa­tów po strzale CR7, dzięki czemu fina­li­ści EURO 2004 grają z Pola­kami o pół­fi­nał.

Quare­sma to gracz stricte ofen­sywny, można powie­dzieć, że ide­alny jako zmien­nik. Gość potrafi dry­blo­wać i dośrod­ko­wać piłkę w pole karne (rów­nież zewnętrzną czę­ścią stopy). Jeżeli ma dobry dzień to wkrę­ce­nie rywala w murawę jest dla niego bułką z masłem. Naj­praw­do­po­dob­niej zoba­czymy go na boisku zastę­pu­ją­cego Joao Mario bowiem taka sytu­acja miała miej­sce 3-krot­nie na tym tur­nieju. Uwagę na tego pił­ka­rza szcze­gól­nie musi zwró­cić Artur Jędrzej­czyk oraz ase­ku­ru­jący go Kamil Gro­sicki.

Na koniec obie­cany praw­do­po­dobny skład Por­tu­gal­czy­ków na mecz z Pol­ską. Oczy­wi­ście nie zapo­mnie­li­śmy umie­ścić w nim przed­sta­wio­nych wyżej zawod­ni­ków.

aaa

Komentarze

komentarzy