Ruchome try­buny, tor wyści­gowy i pol­ski akcent na dachu. Poznaj­cie arenę finału EURO 2016

ddd

Wiele pisze się o głów­nych akto­rach dzi­siej­szego wiel­kiego fut­bo­lo­wego star­cia, jed­nak my posta­no­wi­li­śmy bli­żej przyj­rzeć się sta­dionowi, na któ­rym o zwy­cię­stwo w mistrzo­stwach Europy wal­czyć będą repre­zen­ta­cje Fran­cji i Por­tu­ga­lii. Udo­wod­nimy, że ten obiekt, to nie tylko miej­sce pił­kar­skich spektakli, a przede wszyst­kim wie­lo­funk­cyjna arena.

Geneza powsta­nia

Przy­czyną stwo­rze­nia sta­dionu były mistrzo­stwa świata roz­gry­wane w 1998 roku wła­śnie na tere­nie Fran­cji. Będący ówcze­snym odpo­wied­ni­kiem Sta­dionu Naro­do­wego w War­sza­wie – fran­cu­ski Parc de Prin­ces – oka­zał się zbyt mały, a jego roz­bu­dowa była nie­moż­liwa. Trzy lata przed tur­nie­jem zostały roz­po­częte prace budow­lane (trwały 31 mie­sięcy). Pierw­szy mecz na nowym obiek­cie został roze­grany 28.01.1998 – wtedy to Fran­cuzi po golu Zida­ne’a poko­nali Hisz­pa­nów 1:0.

Regu­la­cja pojem­no­ści i pol­ski akcent

Stade de France może pomie­ścić nieco ponad 80 tysięcy ludzi, jed­nak pod­czas takich imprez jak EURO, kilka tysięcy wej­śció­wek rezer­wo­wa­nych jest dla VIP-ów. Jeżeli zaś na sta­dio­nie orga­ni­zo­wane są zawody lek­ko­atle­tyczne (w 2003 odbyły się tutaj mistrzo­stwa świata), wtedy naj­niż­sze rzędy zostają prze­su­nięte do tyłu, tak aby zro­bić miej­sce m.in. dla bieżni. Cała ta ope­ra­cja trwa ponad 3 dni. Co do kon­struk­cji dachu, to została ona wyko­nana została z ele­men­tów wypro­du­ko­wa­nych przez pol­skie firmy z Choj­nic, Klucz­borka i Wie­lu­nia.

Naj­waż­niej­sze pił­kar­skie star­cia

Przede wszyst­kim należy wspo­mnieć o roz­gry­wa­nych na tym obiek­cie mistrzo­stwach świata w 1998 roku. Łącznie na Stade de France odbyło się wtedy 9 spotkań, w tym wielki finał, w którym to gospo­da­rze poko­nali Bra­zy­lij­czy­ków 3:0, wygry­wa­jąc swój pierw­szy i jak do tej pory jedyny tytuł mistrzów świata. Ponadto na tym sta­dio­nie roze­grane zostały dwa finały Cham­pions League. W 2000 roku Real poko­nał Valen­cję 3:0, a 6 lat później Bar­ce­lona 2:1 ograła Arse­nal. Pod­czas EURO 2016 sta­dion ten był wyko­rzy­sty­wany 6-krot­nie (7 meczem będzie fina­łowe star­cie):

Fran­cja 2–1 Rumu­nia

Niemcy 0–0 Pol­ska

Irlan­dia 1–1 Szwe­cja

Islan­dia 2–1 Austria

Wło­chy 2–0 Hisz­pa­nia

Fran­cja 5–2 Islan­dia

Por­tu­ga­lia – Fran­cja

Inne wyda­rze­nia spor­towe

Poza wspo­mi­na­nymi lek­ko­atle­tycz­nymi mistrzo­stwami, na Stade de France odby­wają się także mecze rugby, m.in. Puchar Sze­ściu Naro­dów. Cie­ka­wostką jest także orga­ni­zo­wane na tym sta­dio­nie w latach 2004-2006 wyda­rze­nie pod nazwą Race of Cham­pions – wtedy to płyta główna zamie­niana była na tor wyści­gowy, a na nim o zwy­cię­stwo w róż­nych kon­ku­ren­cjach wal­czyli naj­lepsi kie­rowcy wyści­gowi oraz raj­dowi z całego świata.

www

Ponadto kon­certy dawali tutaj Prince, U2, The Rol­ling Sto­nes, Madonna, Rihanna, Paul McCart­ney, Bruce Spring­steen czy Lady Gaga. Nie­długo po EURO – 21.07. – zaśpiewa tu także Bey­once, dołą­cza­jąc tym samym do grona tych wybit­nych artystów.

Jak do tej pory Stade de France było szczę­śliwym miej­scem dla repre­zen­ta­cji Francji. Czy tak samo będzie można powie­dzieć po nie­dziel­nym finale? Przekonamy się o tym już niebawem i miejmy nadzieję, że poza walorami estetycznymi stadionu, przede wszystkim będziemy podziwiać fantastyczne widowisko, jakie stworzą piłkarze obu reprezentacji.

Komentarze

komentarzy