Niemcy

GelsenKICHA. Co się dzieje z Schalke?
Niemcy ZZP

GelsenKICHA. Co się dzieje z Schalke?

Nowy dyrektor sportowy, nowy trener, nowi piłkarze – tak w skrócie można opisać lato w Schalke Gelsenkirchen. Lato burzliwe, wywołujące wiele zmian. Zmian, które miały wyjść klubowi na dobre. Na razie skutkują ostatnim miejscem w tabeli i zerowym dorobkiem punktowym.  Nowy dyrektor sportowy Christian Heidel – człowiek z Moguncji, bo […]

Hazar­dów dwóch. Bra­cia zagrają razem na Stam­ford Bridge?
Niemcy ZZP

Hazar­dów dwóch. Bra­cia zagrają razem na Stam­ford Bridge?

Eden, Eden, Eden. Wszy­scy setki razy sły­szeli już o bel­gij­skim skrzy­dło­wym, który szuka formy z takim skut­kiem, jak śmiał­ko­wie prze­cze­su­jący teren w celu odna­le­zie­nia zło­tego pociągu. Na szczę­ście w rodzin­nym domu pań­stwa Hazar­dów, zamiast oglą­dać występy The Blues, zmie­niają kanał, by napa­wać się grą młod­szego syna – Thor­gana, który już nie­długo może powrócić do Chel­sea. […]

Borussia przyspiesza i ani myśli zwalniać!
Niemcy ZZP

Borussia przyspiesza i ani myśli zwalniać!

Gdybyśmy obecnie mieli szukać najszczęśliwszych piłkarskich kibiców, z pewnością wymienilibyśmy wśród nich tych z Dortmundu. Borussia po raz trzeci z rzędu przejechała się po rywalu i na razie nic nie wskazuje na to, by mieli się zatrzymać. W trzech ostatnich spotkaniach zaaplikowali rywalom 17 goli. A warto nadmienić, że nie […]

Teza Kahna obroniona
Niemcy ZZP

Teza Kahna obroniona

Nie każdy musi być Lewandowskim, Błaszczykowskim czy Piszczkiem, którzy solidnie zapracowali na miano gwiazd Bundesligi. Nie każdy nawet musi od razu po transferze do drużyny niemieckiej ekstraklasy wywalczyć sobie miejsce w pierwszym składzie. Ale co mamy sobie myśleć, gdy nasz rodak znajduje się poza kadrą swego teamu na spotkanie 2.Bundesligi? […]

Sza­lone 12 mie­sięcy Joshuy Kim­mi­cha
Niemcy ZZP

Sza­lone 12 mie­sięcy Joshuy Kim­mi­cha

Nieco ponad rok temu zali­czył debiut w Bun­de­sli­dze jako kompletnie anonimowy 20-latek. Póź­niej przy­szedł czas na pierw­sze występy w Cham­pions League, pre­mie­rowy występ w doro­słej repre­zen­ta­cji, klu­bowy dublet, udział w mistrzo­stwach Europy. Jak wyglą­dały ostat­nie mie­siące Joshuy Kim­mi­cha?  12.09.2015. Debiut w Bun­de­sli­dze Nie był to może spek­ta­ku­larny występ, bowiem Kim­mich zali­czył led­wie minutę, jed­nak […]

Nagel­smann poka­zał jaja. Nie­sa­mo­wity come­back Hof­fen­heim
Niemcy ZZP

Nagel­smann poka­zał jaja. Nie­sa­mo­wity come­back Hof­fen­heim

3:0 po nie­spełna pół godziny gry. Na początku spo­tka­nia to ekipa FSV Mainz dyk­to­wała warunki na boisku, a goście tylko przy­glą­dali się co robią rywale. Na szczę­ście na ławce tre­ner­skiej Hof­fen­heim sie­dzi facet, który nie boi się robić zmian nawet w pierw­szej poło­wie. Zmian, które ura­to­wały jeden punkt dla przy­jezd­nych. Mający do […]

Chi­cha­rito? Bel­la­rabi? Brandt? Nie, w Lever­ku­sen mają nowego ulu­bieńca
Niemcy Polecany ZZP

Chi­cha­rito? Bel­la­rabi? Brandt? Nie, w Lever­ku­sen mają nowego ulu­bieńca

Sta­ty­styki strze­lec­kie na początku sezonu Bun­de­sligi ma iden­tyczne jak Robert Lewan­dow­ski. Zawod­nik Bay­eru, tak jak kapi­tan repre­zen­ta­cji Pol­ski zdo­był cztery gole, w tym hat­tricka, tyle że w dru­giej, a nie pierw­szej kolejce. Kim jest Joel Poh­jan­palo – napast­nik, który wszedł z buta na salony nie­miec­kiej piłki? Fin, bo ojczy­zną tego gra­cza jest kraj ze […]

Danke, Basti
Niemcy Polecany ZZP

Danke, Basti

Po 12 latach wystę­pów w doro­słej kadrze, 31 sierpnia 2016 roku po raz ostatni zagrał w naro­do­wych bar­wach. W Mönchengladbach z repre­zen­ta­cją Nie­miec poże­gnał się Bastian Schwe­in­ste­iger.  Jego debiut w dru­ży­nie pro­wa­dzo­nej wówczas przez Rudiego Voel­lera nie był udany. Prze­grany spa­ring z Węgrami tuż przed EURO 2004, w któ­rym zagrał 45 minut, był począt­kiem kata­strofy, jaka wyda­rzyła […]

Polacy w Bun­de­sli­dze. Czy będzie ich wię­cej niż sze­ściu?
Niemcy Polska Zzagranicy

Polacy w Bun­de­sli­dze. Czy będzie ich wię­cej niż sze­ściu?

Nowy sezon Bun­de­sligi roz­pocz­nie się już w naj­bliż­szy pią­tek. Posta­no­wi­li­śmy bli­żej przyj­rzeć się naszym roda­kom, któ­rzy będą repre­zen­to­wać barwy klu­bów w naj­wyż­szej kla­sie roz­gryw­ko­wej w Niem­czech. Paweł Olkow­ski – dla byłego pił­ka­rza Gór­nika Zabrze będzie to trzeci sezon spę­dzony na ziemi naszych zachod­nich sąsia­dów. Poprzedni rok w bar­wach FC Köln nie nale­żał do naj­lep­szych. […]

Wygrać z kon­tu­zjami, potem z prze­ciw­ni­kiem
Niemcy ZZP

Wygrać z kon­tu­zjami, potem z prze­ciw­ni­kiem

Coman, Costa, Boateng, Rob­ben, San­ches – nie, nie jest to począ­tek wyj­ścio­wego składu Bay­ernu na pierw­szy ligowy mecz z Wer­de­rem Brema. Wyliczeni powyżej zawodnicy to pił­ka­rze, któ­rzy mają mniej­sze lub więk­sze pro­blemy zdro­wotne przed sezo­nem 2016/2017. Sezo­nem mają­cym zakoń­czyć się zwy­cię­stwem w Lidze Mistrzów. Można zastanawiać się czy i w jakim stopniu […]